Doplněno 16. 6. o informace MZe. Vláda 15. 6. schválila návrh na poskytování podpor na hospodaření v lesích a na některé myslivecké činnosti, který jí předložil ministr zemědělství Marian Jurečka. Zatímco v současnosti významnou část dotací rozdělují jednotlivé kraje, podle materiálu by se nově poskytovaly z rozpočtu Ministerstva zemědělství, stejně jako to platilo před rokem 2005. Jednotný poskytovatel může podle MZe lépe rozvrhnout podpory na celém území České republiky a zajistit rovný přístup ke všem vlastníkům lesů.

Vláda schválila navrácení rozdělování příspěvků na hospodaření v lesích pod MZe

„Ministerstvo zemědělství chce do lesů investovat více peněz, než kolik nyní dávají kraje. Zatímco ty loni poskytly na obnovu a péči o lesní porosty nebo využívání ekologických technologií přibližně 136 milionů korun, naším záměrem je od příštího roku ročně přispět částkou až 350 milionů korun," řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Znamená to, že se vrátí stav, který fungoval před rokem 2005. Do té doby totiž příspěvky na obnovu lesů nebo myslivecké hospodaření zajišťovalo Ministerstvo, poté přešla tato povinnost na kraje. Podpora do lesů se však dlouhodobě snižuje. Zatímco v roce 2004 ještě dosahovala 263 milionů korun, poté, co ji začaly vyplácet kraje, postupně klesla až na 136 milionů korun v roce 2015. To je snížení téměř o polovinu.

„Tento stav vede ke znevýhodňování některých kategorií vlastníků lesů nebo k rozdílům v podporách v různých krajích. K některým vlastníkům lesů se dotace dostávají se zpožděním. Navrhované řešení umožní zvyšování biologické rozmanitosti lesů a posilování jejich adaptace na změnu klimatu," uvedl ministr Jurečka.

Návrh se týká dvou dotačních titulů: Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku a Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese. Příspěvky se mohou také využít na zlepšování životního prostředí zvěře, preventivní veterinární akce, podporu ohrožených druhů zvěře, zalesňování horských oblastí, ochranu lesa proti škůdcům nebo přepravu dříví v lese způsoby, které nepoškozují půdu a lesní porosty.

Další změnou je zavedení finančního příspěvku na ztížené hospodaření ve vojenských lesích, kde se podnikání vlastníka musí podřídit specifickému účelu vojenských lesů.

Důležité informace a změny pro vlastníky lesů

Podle přijatého usnesení vlády nabude novela účinnosti dne 1. července 2016. Peněžní příspěvky na hospodaření v lesích, jejichž financování je předmětem novely (ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese a obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku), budou poskytovány jen na práce zahájené 1. července 2016 nebo později. Současné období, za které budou peníze letos poskytovány, skončí podle schváleného materiálu 31. srpna 2016. Tento posun o jeden měsíc bude platit i v následujících letech, což znamená, že finanční příspěvky budou poskytovány vždy za období od září do srpna následujícího roku. Uvedená změna je zavedena pro všechny finanční příspěvky na hospodaření v lesích i pro všechny finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti.

Významná změna nastane také v oblasti podávání registrace žadatele (nově „ohlášení žadatele"). Žadatel bude po účinnosti novely ohlášení doručovat příslušnému krajskému úřadu nově PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ v rámci plnění předmětu finančního příspěvku (dosud se registrace podávala před splněním předmětu finančního příspěvku), zároveň tak v letošním roce bude muset z administrativních důvodů učinit do 31. července.

Pro mnohé žadatele bude dále novinkou povinnost podat na krajský úřad svou žádost nejen v listinné podobě, ale také prostřednictvím programového modulu, který jednak umožňuje eliminovat některé chyby při sestavování žádosti a zároveň výrazně urychlí následné zpracování žádosti. To se bude týkat žadatelů o finanční příspěvky na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese, na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku a na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů. Programový modul a uživatelská příručka bude žadatelům včas k dispozici na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

O podrobnostech ke schváleným změnám v oblasti finančních příspěvků na hospodaření v lesích i na vybrané myslivecké činnosti bude odborná veřejnost informována ve druhé polovině tohoto měsíce (po zveřejnění novely ve Sbírce zákonů). Později bude zveřejněna i podrobná informace o pravidlech pro poskytování finančních příspěvků po srpnu 2016, tedy již ve standardním režimu bez dočasných přechodných ustanovení.

Zdroj: MZe

MZe původně chtělo loni přikázat, aby peníze přerozdělované z daní musely kraje účelově dávat lesním hospodářům. Návrh však podle něj zamítlo ministerstvo financí. Úřad ministra Andreje Babiše (ANO) chtěl, aby ministerstvo zemědělství buď našlo způsob, jak peníze vzít krajům, nebo jim nakázat, aby je začaly lesníkům vyplácet. To ale podle MZe není možné.

Nařízení mělo podle návrhu platit letos od června. Do té doby jej ale vláda neprojednala. MZe si řeklo o 350 milionů korun od příštího roku, letos pak o 100 milionů z rozpočtu a 100 milionů chce pokrýt z rezerv.

Podle TZ MZe, red.