V souvislosti s klimaticky nepříznivým rokem 2015 se v letošním roce na podstatné části území České republiky očekává ve smrkových porostech velký výskyt kůrovce. Ministerstvo zemědělství proto letos zdvojnásobí rozsah monitorovacích letů. Měly by pomoci rychle a včas odhalit nově vznikající kůrovcová ohniska, zejména v plošně rozsáhlých nebo obtížně přístupných lesních porostech. Lesy bude tímto způsobem monitorovat v návaznosti na počasí a vývoj kůrovců až do podzimu 2016.

MZe kvůli kůrovci zdvojnásobí rozsah monitorovacích letů

Státní zakázku na kontrolní monitorovací lety nad lesy České republiky vyhrály společnost F Air, spol. s r.o. a Jas Air CZ spol. s r.o. Zvítězily ve výběrovém řízení ministerstva zemědělství (MZe), do kterého se přihlásilo 30 firem. 

Smlouva byla uzavřena minulý týden. Kontrolní lety budou letecké společnosti provádět prostřednictvím letounu Cessna 172.

Ministerstvo zaplatí za monitorovací lety až 1,48 milionu korun, v uplynulých letech to bylo přibližně 720 000 korun. Namísto jednoho letadla mají nově lesy monitorovat dva stroje.

Loni se kvůli suchu a kůrovci podle předběžných údajů Lesní ochranné služby zvýšila meziročně nahodilá těžba dřeva o polovinu. Letos očekává státní podnik Lesy ČR nejhorší kůrovcovou kalamitu za posledních 20 let.

Letadla budou podle MZ létat ve všech krajích kromě Prahy. Nejvíce se budou zkoumat porosty v Moravskoslezském, Olomouckém, Jihočeském a Plzeňském kraji. Každé z letadel bude operovat na polovině území ČR. Ohrožené porosty by měly být monitorované častěji, aby se dala kůrovcová ohniska odhalit dříve.

Odpovědi MZe pro redakci Silvarium.cz

- Pokud hovoříme o zdvojnásobení rozsahu monitorovacích letů oproti loňsku, jaký byl rozsah služby v minulém roce?

V předchozích letech byly lety prováděny letounem Cessna 207 pro pilota a 5(-6) pasažérů. (Průměrný rozsah monitorovacích letů v uplynulých letech činil cca 100 letových hodin. Loňský rok však není pro srovnání s rokem letošním úplně reprezentativní, protože lety byly prováděny až na podzim po náhlém zhoršení kůrovcové situace a z důvodu nestabilního počasí bylo možné realizovat pouze necelých 15 hodin).

- Jaký je předpokládaný rozsah v letošním roce a regionální rozložení letů?

Lety budou probíhat ve všech krajích České republiky s výjimkou Hl. m. Prahy. Plošně se jedná o stejný rozsah, ve kterém se monitorovací lety provádí prakticky každý rok. Počet letů v jednotlivých krajích odpovídá místní kůrovcové situaci – dlouhodobě vyšší rozsah monitorovacích letů je prováděn v oblasti s nejvyšším výskytem kůrovce - v oblasti Moravskoslezského, Olomouckého, Jihočeského a Plzeňského kraje.

V letošním roce jsou monitorovací lety zajištěny 2 letadly (každé cca na polovině území ČR):

• 1 letadlo pro území kraje Karlovarského, Ústeckého, Plzeňského, Jihočeského, Středočeského, Libereckého a Královéhradeckého;

• 1 letadlo pro území kraje Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského, Zlínského, Pardubického a kraje Vysočina.

Maximální celkový rozsah rekognoskací v roce 2016 činí 300 letových hodin.

V roce 2016 však budou lety prováděny menším typem letadel (Cessna 172 pro pilota a 3 pasažéry), čímž se počet účastníků jednoho monitorovacího letu sníží v porovnání s předchozími roky o 2 osoby. I když došlo až k trojnásobnému navýšení počtu letových hodin oproti roku 2015, rozsah letů co do počtu přímých účastníků a možnosti opakovaně monitorovat situaci v lesních porostech v jednotlivých krajích bude reálně cca dvojnásobný (jak je uvedeno v tiskové zprávě MZe).

- Jak se dostanou vlastníci k informacím z monitoringu?

MZe bude monitorovací lety zajišťovat tradičně v úzké spolupráci s krajskými úřady jednotlivých krajů, kteří dle regionální situace osloví vlastníky ohrožených lesních majetků větších výměr k účasti na monitorovacích letech (jde přednostně o vlastníky plošně rozsáhlých lesních majetků v hůře přístupných terénech nebo vlastníky větších výměr s roztříštěnou držbou). Lety probíhají za účasti zástupců státní správy lesů, kteří informace získané při monitorovacích letech využijí k informování ostatních vlastníků lesa o případných zjištěných problémech. Lety dále využívá personál Lesů České republiky, který získané informace využívá i ve prospěch drobných vlastníků lesů v oblastech, kde Lesy České republiky zajišťují ostatním vlastníkům odbornou správu.

Tzn.: k vlastníkům se dostanou informace následujícím způsobem:

1. Přímo – vlastník se přímo účastní letu (kapacita je však omezená, lety jsou určeny jen pro vlastníky lesů větších výměr, jak je uvedeno výše);

2. Prostřednictvím svého odborného lesního hospodáře, který se účastnil letů;

3. Prostřednictvím místně příslušné státní správy lesů, která kontaktuje vlastníky, na jejichž majetcích byl zjištěn výskyt kůrovcových ohnisek.

Děkujeme za odpovědi, redakce