Na Křivoklátsku pokračují lesníci ze státního podniku Lesy CR V obnově a postupné přeměně jehličnatých lesů v lesy smíšené. Zvyšují tak jejich odolnost a stabilitu.
První projekt za 838 tisíc korun bez DPH zaměřený na změnu druhové skladby lesů se realizoval na bezmála šesti hektarech křivoklátských lesů v letech 2011 až 2012. Druhý navazující projekt dokončili tamější lesníci loni v říjnu. Za více než dva miliony korun bez daně se podařilo na osmi hektarech lesa v katastru obcí Branov, Karlova Ves a Skryje nad Berounkou převážně v první zóně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko podsadit jehličnaté stromy bukem lesním, lípou malolistou, jeřábem břekem a jedlí bělokorou. „Vybrané porosty jsme nejdříve prosvětlili. Nově vysazené stromky chrání proti zvěři dřevěné oplocenky a pravidelně ožínáme lesní plevel včetně ostružiníku," říká Zdeněk Ingr, specialista ochrany přírody z podniku Lesy CR. Podle něj už nyní přispívají oba projekty k přirozené skladbě smíšeného lesa na Křivoklátsku. Lokalita patří do tak zvané ptačí oblasti Křivoklátsko v soustavě NÁTURA 2000 a Lesnického parku Křivoklátsko.
Na změnu druhové skladby porostů se zaměřili v letech 2012 až 2014 také státní lesníci v sousedním Nižboru. Na 13,93 hektaru lesa vysázeli listnaté dřeviny a jedle - projekt za 3,2 milionu korun bez daně. Všechny tři záměry spolufinancovala Evropská unie, Státní fond životního prostředí a státní podnik Lesy CR
Projekt nazvaný „Změna druhové skladby jehličnatých monokultur na Lesní správě Křivoklát - E etapa" za 2 049 438 Kč bez DPH byl financován prostřednictvím operačního programu Životní prostředí, a to podílem Evropského fondu pro regionální rozvoj (1 742 022,30 Kč), Státního fondu životního prostředí CR (102 471,90 Kč) a státního podniku Lesy CR (204 943,80 Kč).