„Výjimečným ekonomickým nástrojem, v případě fatálního nedostatku vody a nutnosti snížit úsporným užíváním spotřebu pitné vody, je možnost zavedení 'pásmových cen' pro vodné a stočné. Při zohlednění sociálních dopadů by byly uplatňovány diferencované ceny podle různé úrovně spotřeby - čím vyšší, tím vyšší ceny pro vodné a stočné,“ uvádí schválený materiál, který předkládala ministerstva zemědělství a životního prostředí. Podle textu jde o hypotetickou variantu, musely by se mimo jiné instalovat nové typy vodoměrů a upravit legislativa.

Materiál analyzuje stávající situaci s vodou v ČR. „Konstatuje sice, že stávající zdroje pitné vody v ČR jsou dostačující, ale varuje také, že skoro pětina území ČR je rizikem sucha ohrožena,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Důležité kroky jsou podle koncepce výstavba nových přehrad, návrhy na změny používání vody v průmyslu a zemědělství, ale i důraz na osvětu a monitoring situace v období sucha. „Opatření si vyžádají v příštích letech rozsáhlé a nákladné investice, které se ale jeví v souvislosti s probíhajícími klimatickými změnami jako nezbytné. Již dnes jsou některé regiony, především jižní Morava, kde jsem se měl možnost se situací minulý týden osobně seznámit, kriticky ohrožené suchem,“ dodal premiér.

Opatření vztahující se k lesnímu hospodářství

Mezi klíčová opatření pro zmírnění negativních dopadů změny klimatu na lesní ekosystémy
patří vhodné způsoby hospodaření na lesní půdě vedoucí k pestré druhové dřevinné
a prostorové skladbě lesa a ochraně lesního půdního fondu, dále také opatření vedoucí ke
zlepšení retence vody na lesní půdě. V rámci připravované obnovy oblastních plánů rozvoje
lesů je plánována aktualizace hospodářských souborů z hlediska druhové skladby a s nimi
souvisejících rámcových směrnic hospodaření v dotčených, zejména v suchem ohrožených,
ale i hydrologicky stabilních, typech lesních ekosystémů, s cílem zachování podmínek pro
vyrovnanou vodní bilanci krajiny.

Nástroje pro podporu výše zmíněných opatření jsou legislativně zakotveny v zákoně
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů, jedná se zejména o podporu retence
vody v krajině, meliorace a hrazení bystřin v lesích. Tato opatření jsou zaměřená na ochranu
půdy a péči o vodohospodářské poměry. Podpora se též vztahuje na preventivní činnost
k předcházení nebezpečí lavin, vzniku svahových sesuvů a strží, povodňových vln
a odstraňování následků živelních pohrom. V lesním zákoně jsou mj. zakotveny podpory
zaměřené na úhradu nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin, provádění
meliorací a hrazení bystřin v lesích, podpory hospodaření v lesích (prostřednictvím nařízení
vlády č. 30/2014 Sb.) a služby vlastníkům lesů. Nástrojem státní lesnické politiky, který
doporučuje zásady hospodaření v lesích, jsou pak oblastní plány rozvoje lesů.

Z hlediska vhodných způsobů hospodaření na lesní půdě jsou podporováni vlastníci lesů
v rámci nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování
finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, několika
způsoby. K dosažení druhové pestrosti dřevinné skladby a prostorové rozrůzněnosti se jedná
o podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, které se podílí na zlepšování vodního
režimu lesních půd, zabraňují jejich degradaci a erozi. Dále je podporována přirozená
obnova lesa, která má též pozitivní vliv na přirozené utváření vodního režimu lesních půd.
V rámci opatření sledujících zmírnění dopadů těžebních procesů na lesní půdu (zejména
snižování utužení lesní půdy) jsou podporovány ekologické a k přírodě šetrné technologie při
hospodaření v lesích. Jedná se o vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou, koněm nebo
železným koněm, přibližování dříví sortimentní metodou bez vlečení dřeva stroji s celkovou
hmotností do 10 t.

Pro zlepšení půdních podmínek je využívána finanční podpora na likvidaci klestu
štěpkováním nebo drcením a následné rozptýlení hmoty v obnovovaném porostu.
V porostech, které jsou v pásmu ohrožení pod vlivem imisí A, B je podporováno zlepšování
kvality lesní půdy hnojením k jednotlivým sazenicím při výsadbě. Obdobou je pak
financování služeb vlastníkům lesů spočívajících ve velkoplošné chemické melioraci
a hnojení lesů, za účelem zkvalitnění degradovaných lesních půd hnojením
a vápněním. Dlouhodobou strategií ČR je zajištění trvalosti těchto opatření
a zajištění dostatečných finančních prostředků.

Z Programu rozvoje venkova 2014–2020 je pak možno čerpat finanční prostředky na dotační
tituly zaměřené na obnovu lesních porostů po kalamitách, mimo jiné i způsobené požárem
a suchem, dále odstraňování škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích.
V neposlední řadě jsou v rámci zmíněného programu podporována opatření výstavby
retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin v lesích.

Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo na projekty zaměřené na boj proti suchu z evropských peněz 13,5 miliardy korun, do roku 2020 počítá s dalšími 6,5 miliardy korun. „Dále z národních zdrojů už nyní máme připraveno ještě na letošek dalších 240 milionů na program Dešťovka, a budeme v národních rozpočtech hledat další prostředky," uvedl úřad.

Ministerstvo zemědělství chce do roku 2021 z dotací dát na boj proti suchu 14,2 miliardy korun, dalších více než 3,5 miliardy korun by mělo jít jako kofinancování projektů. Například na podporu výstavby vodovodů by mělo jít skoro sedm miliard korun, na podporu opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží dvě miliardy korun a na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin 1,5 miliardy korun.

Ministerstva aktuálně připravují tzv. velkou novelu vodního zákona. V ní se počítá například s funkcí ústřední komise pro zvládání sucha a nedostatku vody a s existencí komisí na nižších úrovních.

Koncepce upozorňuje, že je třeba připravit stát, aby byl odolnější vůči suchým periodám, které se v budoucnosti budou vlivem změny klimatu vyskytovat stále častěji. Měly by se tak například měnit agrotechnické postupy, aby půda zadržela větší množství vody.

Celou koncepci je možné najít zde

Podle ČTK